Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

A Társaságunk weboldalának felkeresése, az árajánlatkérés, megrendelés, illetve a nekünk való
üzenetküldés során cégünk személyes adatokat kezel Önnel kapcsolatban. Az alábbiakban a személyes
adatainak kezelésére és az Önt megillető jogokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról szeretnénk
tájékoztatni. Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne,
forduljon hozzánk bizalommal azinfo@aquacrom.eu e-mail címen, vagy a Társaságunk alább olvasható
elérhetőségein.

Mi számít személyes adatnak?
Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó
bármilyen adat. Így például személyes adatnak minősül az Ön neve, lakcíme, születési ideje, a nekünk
küldött üzenet tartalma, vagy a megrendelésének adatai.
Nem minősül személyes adatnak a nem természetes személy adata. Vagyis egy cégre, intézményre,
közhivatalra, egyesületre vonatkozó adatok (így például a cég neve, elérhetőségei, vagy egy cég által
leadott megrendelés adatai) nem tartoznak a személyes adat fogalma alá. Szintén nem tartozik ide az
olyan adat, ahol az érintett nem azonosítható, vagyis az anonimizált vagy statisztikai adat.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?
AQUACROM PRODUKT Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 9028 Győr, Fehérvári u. 75.
cégjegyzékszáma: 08-09-021290
képviselő: Papp Zsolt Károly, ügyvezető
telefonszám: +36 96 433 032
adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs: Papp Zsolt ügyvezető
e-mail: info@aquacrom.eu
(a továbbiakban: Társaság)

Milyen személyes adatait és milyen célból kezeli a Társaság?
Árajánlat elkészítéséhez Társaságunk kezeli az Ön nevét, címét (település, utca, házszám),
elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím), valamint az árajánlatkérés tartalmát (vagyis azt, hogy milyen
termékre vagy szolgáltatásra kért Ön árajánlatot). Az adatkezelés célja az ügyfél azonosítása, valamint
az árajánlat megküldése érdekében való kapcsolattartás.

Amennyiben Ön megrendeli valamelyik termékünket vagy szolgáltatásunkat, úgy a megrendelés
teljesítése érdekében kezeljük az Ön nevét, címét, elérhetőségeit, valamint a megrendelt termék vagy
szolgáltatás nevét, jellemzőit és tartalmát, valamint minden olyan további kérés tartalmát, amelyet Ön
a megrendelése kapcsán Társaságunkhoz eljuttat. Ebben az esetben az adatkezelés célja a
megrendelés pontos, az Ön igényeit legteljesebb mértékben kielégítő teljesítése, valamint az Önnel
való kapcsolattartás annak érdekében, hogy értesíthessük a megrendelt termékkel vagy szolgáltatással
kapcsolatos tudnivalókról és a megrendelésének állásáról. A megrendelés teljesítésének érdekében a
Társaság Önnel a megrendelt termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan szerződést köt. A
szerződéskötéshez a megrendelés során megadott (fent felsorolt) adatokon felül az alább részletezett,
további adatok megadása szükséges: az Ön lakóhelye, anyja neve, születési helye és ideje,
személyazonosító okmányának adatai.

A megrendelés teljesítését követően a megrendeléséről Társaságunk a hatályos jogszabályoknak
megfelelően számlát vagy nyugtát állít ki Önnek. A számla kiállításához Társaságunk kezeli az Ön nevét,
címét, valamint a megrendelt termék vagy szolgáltatás nevét és árát.

A Társaság összeszerelést végző munkavállalója az elkészült termékről fotódokumentációt készít,
amely felvételek a kész terméket összeszerelési helyén, az ottani környezetében ábrázolják. Ezeknek a
felvételeknek az elkészítésével a Társaság és a Társaság termékét értékesítő viszonteladó
dokumentálja a szerződésszerű teljesítést, így a felvételeket megőrzi a jövőbeli esetleges jogviták
megelőzése, illetve a teljesítés szerződésszerűségének bizonyítása érdekében. Az adatkezelés e
tekintetben a Társaság jogos érdekén alapszik. Az Ön hozzájárulásával a Társaság egyes
fényképfelvételeket a weboldalán referenciaként közzé tehet.
Amennyiben Társaságunk a megrendelt termékre vagy szolgáltatásra jótállást vállal vagy jogszabály
alapján jótállásra kötelezett, úgy a jótállási igények teljesítéséhez (az igény jogosságának
megállapításához, valamint az érintett termék vagy szolgáltatás azonosításához) a Társaság kezeli az
Ön nevét, címét, a megrendelésének adatait, a jótállási jegy és/vagy a számla adattartalmát, valamint
a jótállási igény tartalmát.
Annak érdekében, hogy a jövőbeli jogvitákat megelőzzük, illetve jogvita esetén bizonyíthassuk a
tényeket, a szerződéskötés meghiúsulását, a szerződés teljesítését, illetőleg a szerződés megszűnését
követően nem törölt személyes adatait a Társaság a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a
szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános
elévülési szabályai szerint megőrzi. A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy a Társaság a
szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi
igények, követelések előterjesztése esetén.

Társaságunk weboldalának felkeresésekor a weboldal a szolgáltatások továbbfejlesztése és a minél
jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében az oldalt felkeresőkről adatokat gyűjt, illetve elemzési
(analitika) célból rövid kódrészletet, ún. sütit (cookie) helyez el az oldalt felkereső számítógépen. Erről
a tényről az oldal első megnyitásakor tájékoztatjuk a felhasználót, aki a tájékoztatás tudomásul vételét
megerősítheti és ezzel hozzájárulását adja az adatainak kezeléséhez. A weboldalunk által elhelyezett
sütik az Ön számítógépén vannak tárolva, így azokat Ön bármikor törölheti. A sütik törléséhez az alábbi
útmutatók adnak segítséget: Mozilla Firefox böngésző esetén
(https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito), Chrome
böngésző esetén (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325),
Microsoft Edge böngésző esetén (https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edgeand-privacy).

A Társaság remarketing céllal a weboldalon járt látogatók számára célzott hirdetéseket juttat el. A
weboldal felkeresésének tényének nyilvántartására és a hirdetések célzására külső szolgáltatást
(Google analytics, Facebook) vesz igénybe. A célzott marketing tevékenység során a Társasághoz nem
kerülnek az Ön adatai, azt kizárólag a külső szolgáltató tartja nyilván. Ezzel kapcsolatosan a külső
szolgáltató adatkezelési tájékoztatója és szabályzata az irányadó.

A Társaság hírlevelet, marketing vagy reklámcélú üzenetet (a továbbiakban együtt: kereskedelmi
üzenet) természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett a
kereskedelmi üzenetre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és
az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére a Társaság az általa megadott e-mail címre
elektronikus kereskedelmi üzenetet küldjön. A kereskedelmi üzenet küldéssel kapcsolatos adatkezelés
célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a Társaság legújabb akcióiról,
termékeiről, híreiről.

A megadott személyes adatokat a Társaság külön listán, a Társaság részére más célból megadott
adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag a Társaság arra felhatalmazott munkatársai és
adatfeldolgozói ismerhetik meg. A listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak
nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan
személy meg ne ismerhesse.

A Társaság kizárólag addig kezeli az e célból felvett személyes adatokat, amíg a kereskedelmi üzenet
útján Önt tájékoztatni kívánja, illetve ameddig Ön le nem iratkozik a kereskedelmi üzenet listáról.
Ön a kereskedelmi üzenetről bármikor leiratkozhat, az info@aquacrom.eu e-mail címre küldött
lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Aquacrom Kft. (9028 Győr, Fehérvári u. 75.).
A Társaság nyereményjátékot szervez szolgáltatásainak megismertetése és a hírlevélre való
feliratkozás népszerűsítése céljából. A nyereményjátékban a hírlevélre (a Társaság weboldalán, illetve
a facebook oldalán) feliratkozók vehetnek részt regisztrációt követően. A nyereményjátékban való
részvételhez az alábbi adatok megadására van szükség:
• név;
• lakcím;
• telefonszám;
• e-mail cím.

Az adatkezelés célja a marketing célú adatbázisba történő regisztráció ösztönzése, a hírlevélre és a
marketing adatbázisba regisztrálók jutalmazása, továbbá kapcsolattartás annak érdekében, hogy a
nyerteshez a Társaság eljuttathassa a nyereményt. A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés a
nyereményjáték végéig tart, a nyereményjáték végét követő 5 (öt) munkanapon belül az így kezelt
adatok (a nyertes adatainak kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes adatait a Társaság a mindenkori
adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat. A
nyereményjáték időszakának lezárulta nem érinti a marketing adatbázisba és a hírlevélre történő
regisztrációt. Amennyiben Ön nem kíván további marketing célú megkeresést vagy hírlevelet kapni a
Társaság részéről, úgy ezt a hírlevélben vagy marketing célú üzenetben található linkre kattintva, illetve
a Társasághoz eljuttatott postai vagy elektronikus üzenetben jelezheti. Amennyiben a nyereményjáték
győztesének kiválasztása előtt Ön leiratkozik a hírlevélről vagy a marketing adatbázisból, úgy a
nyereményjátékban nem vehet részt.

Mi az adatkezelés jogalapja?
a) Az árajánlat készítéséhez megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az
Önnel kötendő szerződés előkészítése.
b) A megrendelés teljesítése során megadott személyes adatok esetében az adatkezelés
jogalapja az Önnel kötött szerződés (megrendelés) teljesítése.
c) A számla kiállításához megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
d) A jótállási igények érvényesítéséhez megadott személyes adatok esetében az adatkezelés
jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
A fenti a)–d) pontokban foglalt esetekben a kért személyes adatok megadása a szolgáltatás igénybe
vételének vagy a szerződéskötésnek a feltétele, ezért Ön azokat az árajánlat kérése a
termék/szolgáltatás megrendelése, vásárlás, illetve számlázás során, valamint a jótállási igény
érvényesítésekor köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Társaság a
szerződéskötést, illetőleg az Ön igényének vagy más kérésének teljesítését megtagadhatja.
e) A Társaság weboldalán található kapcsolatfelvételi és ajánlatkérő űrlap kitöltése és elküldése
esetén az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az űrlap elküldésével Ön hozzájárul az ott
megadott adatoknak a Társaság általi megismeréséhez, tárolásához és az Ön kérdésének
megválaszolása vagy árajánlat elkészítése érdekében való felhasználásához.
f) A Társaság weboldalának felkeresésékor az Ön számítógépére elhelyezett, a felhasználói
élmény fokozását szolgáló, illetve analitikai célokra használt sütik (cookie) elhelyezése,
tárolása és kiolvasása az Ön hozzájárulásával történik.
g) A Társaság weboldala által elhelyezett, és a weboldal helyes működését biztosító sütik (cookie)
elhelyezése, tárolása és kiolvasása a weboldal működésének a feltétele, ebben az esetben az
adatkezelés jogalapja az ügyféllel kötendő szerződés előkészítése, illetve teljesítése. Az
adatkezelés elmaradása a weboldal helyes működését akadályozná, ezért a weboldalt
felkereső Ügyfél az ilyen célú adatkezelést nem tilthatja meg.
h) A hírlevél, marketing megkeresés, reklám küldésnek jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása.
i) A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása.

Továbbítja-e a Társaság az Ön személyes adatait?
A Társaság a számlán szereplő személyes adatait továbbítja könyvelés céljából a Társaság által
megbízott könyvelő cégnek (M.SZ. Számviteli Kft 9025 Győr, Kunszigeti út 2.).
Amennyiben Ön a terméket társaságunktól viszonteladó útján rendelte meg, úgy a Társaság a
megrendelés állásáról és a kész termékről tájékoztatja a viszonteladót is.
A Társaság előzetesen megbizonyosodott arról, hogy az adattovábbítás címzettje, illetve az adatokhoz
hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezet az Európai Unió területén székhellyel rendelkezik, és
megfelelő garanciákat nyújt arra, hogy az általa történő adatkezelés Magyarország és az Európai Unió
adatvédelmi jogszabályainak megfelel.
A fentieken kívül a Társaság az Ön személyes adatait kizárólag bíróság vagy más hatóság számára
továbbíthatja törvényben foglalt esetekben és módon, megkeresés, jogszabályi vagy határozati
kötelezés alapján.

Meddig tárolja a Társaság az Ön személyes adatait?
A Társaság a hatályos számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelő ideig köteles tárolni az Ön
számlázáshoz vagy megrendeléshez felvett személyes adatait.
A Társaság a kapcsolatfelvételhez, a megrendeléshez, szerződéskötéshez és számlázáshoz használt
személyes adatait a szerződéskötés meghiúsulását, a szerződés teljesítését, illetőleg a szerződés
megszűnését követően nem törölt személyes adatait a Társaság a szerződéskötés meghiúsulását,
illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
általános elévülési szabályai szerint megőrzi. A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy a Társaság a
szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi
igények, követelések előterjesztése esetén.
A Társaság az Ön hozzájárulásával kezelt személyes adatokat mindaddig megőrzi, ameddig arra az
adatkezelés céljának teljesítéséhez szüksége van, vagy ameddig Ön nem kéri a személyes adatai
törlését.

Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban?

Tájékoztatás és hozzáférés
Az adatkezelés során Önt megilleti a hozzáférés joga. Ebből fakadóan a Társaságtól tájékoztatást kérhet
arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen folyamatban van, akkor az
általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Ön kérésére a Társaság az általa
kezelt adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítés
Az adatkezelés során Ön bármikor kérheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok
helyesbítését vagy kiegészítését. Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak
megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. A
helyesbítésről a Társaság értesíti Önt, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés
céljára esetlegesen továbbította.

Törlés
Ön az adatkezelés folyamán bármikor jogosult indítványozni, hogy az Társaság az Önre vonatkozó
személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) az Ön által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a
Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte,
b) a Társaság a személyes adatot az Ön hozzájárulása alapján kezelte, Ön a hozzájárulását írásban
visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) Ön a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen,
és nincs a Társaság számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Ön
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
d) a Társaság a személyes adatot jogellenesen kezelte,
e) a Társaság által kezelt adatot a Társaságra alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt
jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) Ön az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.
Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban (postai úton vagy e-mailben) köteles
előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.
Amennyiben a Társaság az Ön törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes
adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről Önt megfelelő módon tájékoztatja.
Abban az esetben, amennyiben a Társaság az Ön személyes adatainak törlésére köteles, a Társaság
minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz
szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Ön
személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Társaság a
tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Ön személyes adataira mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését Ön kérelmezte. A
Társaság az Ön törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően
haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy
az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést.
A Társaság nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
b) a magyar vagy európai uniós jogszabály által a Társaságra telepített személyes adatok
kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
c) közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtásához,
d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, feltéve, hogy az érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében
valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás
Ön bármikor jogosult indítványozni, hogy a Társaság az Önre vonatkozó személyes adato(k) kezelését,
felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg
a Társaság ellenőrzi az adat pontosságát),
b) a Társaság a személyes adatot jogellenesen kezelte, de Ön törlés helyett korlátozást kér,
c) a Társaság számára az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
d) Ön a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés
ellen, és nincs a Társaság számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget
élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a
korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos
közérdekből lehet kezelni.
A Társaság az Ön korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését
követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte,
feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést.

Tiltakozás
Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a Társaság nem kezelheti
tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy
a) az adatkezelést a Társaság részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
b) az adatkezelés a Társaság jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódik.

Hozzájárulás visszavonása
Amennyiben az adatkezelésre az Ön hozzájárulásával került sor, Önt megilleti a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához való jog, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adathordozhatóság
Ön bármikor kérheti, hogy az Önre vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság
akadályozná.

Igényérvényesítés
A személyiségi jogainak megsértése esetén Ön a Társaság ellen bírósághoz fordulhat.
Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
segítségét:
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Ön jogainak érvényesítése vonatkozásában a jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az
Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) az
irányadó.
A személyes adatok kezelésére valamint a kamerás megfigyelőrendszer működésére vonatkozó
részletes Adatkezelési Szabályzat elérhető a Társaság székhelyén, valamint a Társaság hivatalos
weboldalán.
Amennyiben bármilyen kérdése lenne személyes adatainak kezelése kapcsán, illetve amennyiben
gyakorolni kívánja az érintetti jogait, kérjük, forduljon a Társaság kijelölt adatvédelmi felelőséhez, Papp
Zsolthoz az info@aquacrom.eu e-mail címen.